Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Vormen van ondersteuning

Hoe kunt u de Kleefse musea ondersteunen?

U kunt beide musea persoonlijk door giften of nalatenschappen ondersteunen en zo ook belastingvoordelen in Duitsland realiseren:

Schenkingen

Er zijn meerdere mogelijkheden om te schenken. U kunt een geldelijke gift schenken of andere vermogenswaarden zoals kunstwerken, antiquiteiten, gebouwen of waardepapieren. Omdat de Vereniging van Vrienden van beide Kleefse musea een vereniging is tot algemeen nut is er geen sprake van een schenkingsrecht en kunt u er zeker van zijn dat uw gift in zijn geheel ten goede komt aan het door u aangegeven doel.

Voor beide Kleefse musea zijn schenkingen door privé-personen of particuliere bedrijven van groot belang om op de lange duur de kwaliteit van bijvoorbeeld nieuwe aankopen of restauraties van de aanwezige collectie mogelijk te maken. Iedere gift aan de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. is daarom uiterst welkom en u kunt – indien gewenst – een kwitantie over uw gift ontvangen.

Giften aan de Vereniging van Vrienden kunnen er bijvoorbeeld zo uitzien:

-    een instelling of privé-persoon schrijft 1000,00 EUR over op de rekening t.b.v. giften van de Vereniging van Vrienden en doet dit onder vermelding van „Gift“.
-    een instelling of privé-persoon schenkt de Vereniging van Vrienden van de Kleefse musea gedurende vijf jaar jaarlijks een groter bedrag.
-    een instelling of privé-persoon draagt aandelen en waardepapieren aan de Vereniging van Vrienden van de Kleefse musea over.
-    een instelling of privé-persoon is in het bezit van een kunstwerk en schenkt dit aan de Vereniging van Vrienden van de Kleefse musea.
-    in 1999 is het „Portret van een jonge vrouw“ (1846) van de hand van de kunstenaar B.C. Koekkoek dankzij de vele afzonderlijke giften verworven. Het schilderij is een van de hoogtepunten in de collectie van het B.C. Koekkoek-Huis.
-    in 2007 kon de in de openlucht staande sculptuur „L’ ombra del bronzo“ van de belangrijke hedendaagse Arte Povera kunstenaar Giuseppe Penone met behulp van talrijke sponsoren aangekocht worden.

Voor „grotere“ schenkingen is het aan te bevelen de notaris een schenkingsakte te laten opstellen. In sommige gevallen is deze akte zelfs juridisch verplicht. De Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. is u graag hierbij behulpzaam en regelt deze juridische maatregel. Voor „kleinere“ schenkingen, die direct plaats vinden, is in de meeste gevallen geen notariële akte noodzakelijk.

Belastingtechnische aspecten van giften

Schenkingen en giften aan de Vereniging van Vrienden van de beide Kleefse musea kunt u van de belasting in Duitsland aftrekken. Zulke schenkingen en giften zijn bijzondere uitgaven en verminderen het inkomen.

Voor schenkingen gelden in Duitsland bepaalde belastingtechnische beperkingen. In Duitsland niet afgetrokken kunnen worden giften / schenkingen die groter zijn dan 20 % van het totale inkomen of voor bedrijven meer dan 4 pro mille van de som van de totale omzet en van de in het kalenderjaar uitbetaalde lonen en salarissen. Mocht uw eenmalige gift groter zijn dan de voornoemde bedragen dan zijn deze bedragen in het kader van de maximale hoogte van de bijdrage in de volgende jaren als bijzondere uitgave aftrekbaar. Als alternatief is er in Duitsland de mogelijkheid van een stichting of deelname aan een bestaande stichting, waarvoor bijzondere regels bestaan die we graag in een persoonlijk gesprek met u bespreken.

Belastingtechnisch is het schenken van kunstobjecten in Duitsland principieel gelijk aan het schenken van geld, waarbij de waarde van het kunstvoorwerp door een professionele taxateur nauwkeurig bepaald moet worden. De taxatie kan door het Museum Kurhaus en het B.C. Koekkoek-Huis georganiseerd en gedaan worden.

Nalatenschappen

Door een in het testament opgenomen clausule kan een kunstwerk of een geldbedrag aan een van de beide Kleefse musea nagelaten worden. Ook is het mogelijk slechts een bepaald deel van de nalatenschap na te laten.

Belastingtechnische aspecten van een nalatenschap

Over een vermogen, dat men uit een erfenis verkrijgt, dient belasting afgedragen te worden. De Vereniging van Vrienden van de beide Kleefse musea is als vereniging tot algemeen nut van deze regeling bevrijd. Uw nalatenschap komt dus geheel ten goede aan de collectie van de beide Kleefse musea.

Giften

voor de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. :

Rabobank, 0153760974
(IBAN NL91Rabo0153760974, BIC / SWIFT RABONLZu)

Online giften

U wilt direct online schenken? Dan kunt u hier voor uw gift onze internetverbinding met de Sparkasse Kleef gebruiken. Via deze beveiligde verbinding kunt u thuis met behulp van alle gebruikelijke creditcards een schenking doen.

U kunt individueel bepalen voor welk doel deze schenking bedoeld is en of u dit anoniem of met een kwitantie over de gift wilt doen.

Vragen

Mocht u vragen hebben over mogelijke giften, schenkingen of nalatenschappen dan zal onze financiële expert in het Bestuur van de Vereniging, de heer Peter Wack u graag informeren (tel. 0049-2821-750 112, fax 0049-2821-750 111, email buero@freunde-klever-museen.de).

-> Deze pagina afdrukken